Platsinnovation: Treehotel i Harads, Sverige

Samhällsdesign genom platsinnovation

Title: Samhällsdesign genom platsinnovation
Author: Malin Lindberg, Åsa Ericson, Jennie Gelter, Helena Karlberg
Affiliation: Luleå tekniska universitet, Sweden
DOI:  10.3384/svid.2000-964X.1519
First published: 2015-09
Year: 2015
Pages: 9-13
Number of pages: 5
Language: Swedish
Publisher:

SVID, Swedish Industrial Design Foundation/Linköping University Electronic Press, Linköping University, Sweden

Publication type: Journal article
Journal: Swedish Design Research Journal
ISSN: 2000-964X

Ladda ner artikeln

Ladda ner artikelnpå svenska (pdf, 1 Mb)

Ladda ner artikeln på engelska (pdf, 1 Mb)

Abstract

I denna artikel utforskas hur ''platsinnovation'' kan användas som nytt vetenskapligt begrepp och praktiskt verktyg för att förstå och utforma framtidens samhällsdesign.

Artikeln tar avstamp i ett samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle i norra Sverige, där kunskap och metoder för platsinnovation utvecklas utifrån ett sammanhållet perspektiv på nytänkande utformning av platser.

I platsinnovation vävs sociala, kulturella, ekonomiska och tekniska aspekter samman för att öka en plats attraktivitet bland befintliga och potentiella besökare, invånare och investerare. Med 'plats' avses en destination, ort, kommun eller region, det vill säga någon typ av geografiskt avgränsad yta.

Intresset för Platsinnovation bland de deltagande forskarna, företagen, organisationerna och myndigheterna speglar det pågående paradigmskiftet i synen på innovationers roll i samhällsutvecklingen. Allt större vikt läggs vid att utveckla nytänkande lösningar på samhällsutmaningar genom inkluderande innovationsprocesser jämfört med det tidigare dominerande fokuset på expertdriven teknisk innovationsutveckling.

I denna artikel urskiljs vilka komponenter som är centrala i platsinnovation på en konceptuell nivå, utifrån tidigare forskning om inkluderande design/innovation i kombination med den gemensamma problemformuleringen i det projekt som ligger till grund för studien.

Artikeln inleds med en redogörelse för studiens metod och material. Därefter beskrivs det pågående paradigmskiftet i samhällets syn på innovation och design som drivkraft för ekonomisk och social utveckling, samt den befintliga forskningen om platsutveckling och inkluderande design/ innovation.

I det efterföljande avsnittet identifieras de centrala komponenterna i platsinnovation och slutligen dras slutsatser om hur platsinnovation kan användas för att förstå och utforma framtidens samhällsdesign.

Dela sida

Ladda ner hela tidskriften. (Nummer 1, 2015)

Det här numret har fokus på vår framtid ur ett designperspektiv.

På svenska: Swedish Design Research Journal nr 1 2015 (pdf, 5 Mb)

På engelska: Swedish Design Research Journal nr 1 2015 (pdf, 2 Mb)

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40